Your browser does not support JavaScript!
研究發展處
~ ~ 歡迎來到經國學院研究發展處~ ~
分類清單
人體研究倫理審查(IRBC)

國立彰化師範大學研究倫理審查委員會網址:http://rec.ncue.edu.tw/ploy/ploy_view.asp?ClassID=502

輔仁大學人體研究倫理委員會網址:http://irb.rdo.fju.edu.tw/

序號 標題 日期 點選次數
1 2021-03-24
2 2021-03-23
3 2021-03-19
4 2021-03-05
5 2021-02-10
6 2021-02-08
7 2021-02-02
8 2021-01-27
9 2021-01-14
10 2021-01-08
11 2020-09-07
12 2020-05-15
13 2020-04-20
14 2020-04-20
15 2020-04-01
16 2020-02-03
17 2020-01-20
18 2020-01-20
19 2018-11-26